Bestyrelsen

Bestyrelsen for Phototek Esbjerg

Phototek Esbjerg har tilknyttet en bestyrelse til sparring på kunstfaglige og forretningsudviklingsområder.

Bestyrelsen består af

Birger Kledal, fhv. gymnasierektor, formand

Søren Nordby, landinspektør, næstformand

Emil Alexander Osmann Pedersen, byrådsmedlem (V)

Leif Christensen, galleriejer

Hans Berg Madsen, fhv. direktør for 999

Ingrid Fischer Jonge, fhv. direktør for Museet for Fotokunst/Brandts

Eva Merz

Inger Lise Nielsen

Ann-Britt von Seelen, biblioteksleder

Forretningsorden for samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og Phototek Esbjerg

Phototek Esbjergs formål er at etablere minimum 3 fotoudstillinger om året på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Phototek Esbjergs formål er at give publikum mulighed for at se og opleve professionel fotokunst på højt nationalt og internationalt niveau

Udstillingerne finansieres gennem tilskud, sponsorindtægter og lignende

Esbjerg Kommunes Biblioteker støtter udstillinger ved at lægge lokaler til, dække forbrugsafgifter samt udgifter til pedelbistand (ophængning m.v.)

Esbjerg Kommunes Biblioteker støtter Phototek Esbjerg med et årligt beløb til udstillinger m.v. Beløbets størrelse fastlægges i forbindelse med budgetlægningen

Esbjerg Kommunes Biblioteker udpeger en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der eneansvarligt varetager udstillingernes kunstneriske indhold og skaffer finansiering til Phototek Esbjergs udstillinger. Udpegningen gælder for en kommunalvalgperiode. Genudpegning kan ske

Esbjerg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg kan, for hver valgperiode, af sin midte udpege et medlem til bestyrelsen

Bibliotekschefen er født medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, sekretær og udstillingskurator

Phototek Esbjergs administrative funktioner, som regnskab, forsikring m.v. varetages af Esbjerg Kommunes Biblioteker

Esbjerg Kommunes Biblioteker kan ved udløb af en kommunalvalgperiode ændre Phototek Esbjergs vedtægter eller - med respekt for indgåede aftaler med kunstnere - nedlægge Phototek Esbjerg

I tilfælde af nedlæggelse vil evt. uforbrugte midler tilfalde Esbjerg Kommunes Biblioteker