Behandling af personoplysninger

Når du registreres som bruger af Esbjerg Kommunes Biblioteker, giver du os tilladelse til at opbevare og behandle personoplysninger om dig. Oplysningerne anvendes til drift af biblioteket og slettes efter faste retningslinjer i henhold til bibliotekslovens bestemmelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

De oplysninger, der kan være tale om, er:

  • Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer samt navn.
  • Adresseoplysninger: Adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse
  • Ved administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister – f.eks. huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og eventuel blokering af lån.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne administrere dine lån og reserveringer samt give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig mulighed for at benytte bibliotekets selvbetjeningstilbud herunder adgang og brug af biblioteket udenfor betjent åbningstid og mulighed for at se dine lån og reserveringer på bibliotekets hjemmeside og i bibliotekets app.

Når du benytter bibliotekets hjemmeside, www.esbjergbibliotek.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Navne- og adresseoplysninger hentes fra CPR-registret. Hvis du ændrer adresse, opdateres denne oplysning automatisk hos os. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefonnummer og e-mail til biblioteket. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefonnummer eller e-mail, kan biblioteket ikke kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering af lån og afhentning af reserverede materialer.
Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse.

Det er også frivilligt, om du vil oprette lister via bibliotekets hjemmeside – f.eks. huskeliste, bøger jeg har læst osv. - samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere.

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år.
Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder f.eks. oplysninger om afleverede materialer og indholdet af beskeder sendt til dig.

Oplysninger om betaling af erstatninger vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor regningen er betalt.

Hvis du ønsker at deltage i biblioteksarrangementer, hvor der kræves billet, behandles personoplysninger som led i købskontrakten, herunder navn, mailadresse, telefonnummer, adresse og betalingsform. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og slettes automatisk. Oplysninger sendes krypteret til vores billetleverandør, som vi har databehandleraftale med. I forbindelse med betaling videregiver vi personoplysninger til tredjeparter i den udstrækning, det er nødvendigt, for at betalingen kan gennemføres.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte bibliotekets administration, personligt eller på mail: biblio@esbjergkommune.dk

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk